Các nguyên lý kinh tế chính trị học (P8)

Các thặng dư của người tiêu dùng. "… Tầm quan trọng của ích lợi mà những tiêu dùng có về chỗ các du hoc nhat ban giầ cả ít cao, ích lợi mà chúng tôi gọi dưới cái- tên sự thặng dư của những người tiêu dùng (Các nguyên lý.TTập V chương XIII – 8). Các thu nhập. "Những việc sử dụng giới hạn của mỗi rhân tố, tính hiệu quả giới hạn của nó trong mỗi việc sử dụng và do đó, giá trị trao đổi trong mỗi việc sử dụng đo', tất' cả đều đồng thời bị chi phối bởi các dịch vụ kế toán thuế quan hệ chung của cung và củà cầu (Các nguyên lý. Tập VI chương I – 10).

Các tiền công

"Các tiền công co' xu hướng đi đến ngang bằng sản phẩm ròng của lao động; năng suất giới hạn của lao động điều chỉnh giá cả của cầu và, mật khác, các tiền, công có xu hướng duy trì một sự liên hệ chặt chẽ, dù rằng gián- tiếp và phức tạp, với những chi xuat khau lao dong nhat ban phí cần thiết để nuôi dưỡng, giúp đỡ những người lao động sản xuất và duy trì năng lượng của họ" (Các nguyên lý. Tập VI chương XI – 3)

"… số lượng và lực lượng của những người lao đỘỊig… cố một giá cả cung ứng trong cái nghĩa là có sự tồn tại của một mức nào đo' của giá cả của cầu; giá này giữ cho số lựợng và lực lượng ấy ổn định, trong khi một giá cả cao hơn sẽ dẫn đến một sự tăng lên của số lượng đổ và một giá cả ít cao hơn sẽ làm cho sô' luợng và lực lượng đo' giảm đi" (Các nguyên lý. Tập VI, chương II §3).

Mức cân bằng của tiền công. …"Mức cân bằng của các tiền công thực tế của người thợ đo'ng già phụ thuộc, trực tiếp vào sự tảng trung bình mà nãng suất cùa các ngành công nghiệp- co' được, kể cả năng suất của người thợ đo', các ngành công nghiệp này sản xuất cậc đồ vật mà anh tạ chi trả các tiền công của anh ta và no' trực, tiếp thay đổi vớì sự tầng lên đđ (Các nguyên lý. Tập VI chương H – 2). "Nếu năng suất giới hặn của ĩao động cao, sản phẩm ròng cửa no' sẽ cao và, cũng do đo', các tiền công, của no' cao (các nguyên lý, tập VI chương II – 10).                                    –

Leave a Comment