Cơ sở số liệu và quy định lập bản thuyết minh BCTC

Bản thuyết minh báo cáo tài chính là một báo cáo kế toán tài chính tổng quát nhằm mục đích giải trình và bổ sung, thuyết minh những thông tin về tình hình hoạt động sàn xuất kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo, mà Dịch vụ quyết toán thuế chưa được trình bày đầy đủ chi tiết hết trong các báo cáo tài chính khác. Căn cứ chủ yếu để lập bản thuyết minh báo cáo tài chính là: Các sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết kỳ báo cáo. Bảng cân đối kế toán kỳ báo cáo (Mầu B01-DN). Báo cáo kết quả hoạt động KD kỳ báo cáo (Mầu B02-DN). Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm trước. 

Cơ sở số liệu và quy định lập bản thuyết minh BCTC

Tình hình thực tế của doanh nghiệp và các tài liệu khác có liên Dịch vụ kê khai thuế hàng tháng quan. Để Bản thuyết minh báo cáo tài chính phát huy tác dụng cung cấp bồ sung, thuyết minh thêm các tài liệu, chi tiết cụ thể cho các đối tượng sử dụng thông tin khác nhau ra được những quyết định phù họp với mục đích sừ dụng thông tin của mình, đòi hỏi phải tuân thủ các quy định sau đây: Đưa ra các thông tin về cờ sờ lập báo các Dich vu quyet toan thue doanh nghiep tài chính và các chính sách kế toán cụ thề được chọn và áp dụng đối với các giao dịch và các sự kiện quan trọng. Trình bày các thông tin theo các quy định của các chuẩn mực kế toán mà chưa được trình bày trong các báo cáo tài chính khác. Cung cấp thông tin bổ sung chưa được trình bày trong báo cáo tài chính khác nhưng lại cần thiết cho việc trình bày trung thực và hợp lý.

 Phần trình bày bàng lời văn phải ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu. Phần trình bày bằng số liệu phải đảm bào thống nhất với số liệu trên các báo cáo tài chính khác. Mỗi khoản mục trong Bàng cân đối kế toán, Báo cáo kết quà kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cần được đánh dấu dẫn tới các thông tin liên quan trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính rất hữu ích với việc quản trị doanh nghiệp và là nguồn thông tin chủ yếu đối với những nguời ngoài doanh nghiệp. Báo cáo tài chính doanh nghiệp là một bộ phận của báo cáo kế toán doanh nghiệp phản ánh hệ thống thông tin đuợc xử lý bởi hệ thống kế toán tài chính, nhằm cung cấp những thông tin kinh tế – tài chính có ích cho các đối tuợng sử dụng.

Bản chất của báo cáo tài chính là phản ánh sự kết hợp của những sự kiện xảy ra trong quá khứ với những nguyên tắc kế toán đã đuợc thừa nhận và những đánh giá của cá nhân, nhằm chủ yếu cung cấp thông tin tài chính hữu ích cho các đối tuợng sử dụng bên ngoài doanh nghiệp. Trong hệ thống kế toán doanh nghiệp hiện hành, báo cáo tài chính đuợc xác định là loại báo cáo tổng hợp về tình hình tài sản, nguồn vốn cũng nhu tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định, đuợc thể hiện thông qua một hệ thống các chì tiêu có mối liên hệ với nhau do Nhà nuớc quy định thống nhất và mang tính bắt buộc. Nó cung cấp cho nguời sử dụng thấy đuợc bức tranh toàn cảnh về tình hình hoạt động cùa doanh nghiệp.

Leave a Comment