Kế hoạch PEP đạt được những thành tích gì?

Nếu muốn chuyển đổi một phần trong kế hoạch PEP sang một quản trị viên khác, có lẽ bạn sẽ bị view more một cú choáng người. Một số quản trị viên nhập chung các khoản đầu tư qua kế hoạch PEP vào một tài khoản duy nhất. Nếu đây là phương thức điều hành kế hoạch PEP của bạn, bạn chỉ còn các chuyển đổi toàn bộ tài khoản ấy mới xong.

Kế hoạch PEP đạt được những thành tích gì?

Thật là phiền hà nếu như lí do chuyển đổi không phải hoàn toàn do mất tín nhiệm đối với giay converse nu người cung cấp kế hoạch PEP cho bạn, mà chỉ đơn thuần là ý muốn chuyển vốn liếng đầu tư của bạn vào một quĩ đầu tư khác qua kế hoạch PEP thôi. Chẳng hạn, có thể bạn đã sở hữu một danh mục vững chắc đầu tư vào các chứng khoán ở Anh, nhưng bạn lại muốn phân bổ số vốn ấy vào các quĩ đầu tư quốc tế, mà quản trị viên hiện tại home page của bạn không công hiến cơ hội đầu tư vào các quĩ ây.

Không có biện pháp nào đảo lộn được tình huống khó khăn này, mặc dù bạn chỉ còn cách cân nhắc giải pháp chuyển khoản đầu tư miễn thuế trong năm tới vào kế hoạch PEP mới do một quản trị viên khác phụ ưách, và cứ để yên tài khoản hiện hữu của bạn. Để dành cho mình tư thế linh hoạt tối đa ngay từ đầu, hãy chọn kế hoạch PEP phụ trách bởi một quản trị viên có thành tích khả quan trong nhiều khu vực đầu tư, và quản lí nhiều quĩ đầu tư khác nhau. Sự chuyển đổi sẽ tiến hành dễ dàng giữa các quĩ đầu tư do một quản trị viên duy nhất điều hành, và hẳn phải có một mức chiết khấu giảm giá đối với loại chuyển đổi này.

Nếu muốn chuyển đổi kế hoạch PEP, bạn nên tuân theo qui tắc vàng duy nhất sau đây: Hãy khởi sự bằng cách tiếp cận quản trị viên mà bạn muốn chuyển đổi. Vị này sẽ cấp cho bạn một bộ hồ sơ đơn giản để điền vào. Sau đó, quản trị viên mới sẽ dàn xếp việc chuyển đổi với quản trị viên cũ. Bạn không nên tự mình cô" gắng dàn xếp chuyển đổi bằng cách bán lại kế hoạch PEP và nộp tiền mặt cho vị quản trị viên mới. Làm như vậy bạn sẽ vô hiệu hoá kế hoạch PEP và đánh mất quyền lợi đốì với khoản đầu tư được miễn thuế ưong năm tài chính đó.

Leave a Comment