Là 30 tuổi: podcast về lễ hội doanh nghiệp nước ngoài

Và ‘các podcast mùa hè năm ngoái, và cũng có lý do tại sao tôi quan tâm rất nhiều. “Sân khấu” Tuần này phỏng vấn Virginia Sommadossi đầu của thông tin liên lạc của Drodesera lễ hội để các doanh nghiệp FDI Trung Bộ từ ngày 23 tháng 7 tất cả dành riêng cho các thương hiệu mới cảnh nhà hát Ý. Không cho gì các lễ hội mang tên “Có 30 năm.”
Cảm ơn A lớn, bạn cho giám đốc Marco Nardi! Chúc mừng ngày lễ

Leave a Comment